วิสัยทัศน์

โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำโครงการพระราชดำริ มีจิตสำนึกความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสัมพันธ์ชุมชน ภายในปี 2555

 

พันธกิจ

 1.   จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 2.   ส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
 3.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 4.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงและมีความเป็นเลิศด้านกีฬา
 5.   เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียนตามความถนัด ความสนใจ โยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 6.   ดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 7.   ส่งเสริมกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนแบชุมชน
 8.   ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

เป้าประสงค์

 1.   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร้อยละ 80  ของพื้นที่
 2.   นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขร้อยละ 90
 3.   นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ร้อยละ 80  และมีความเป็นเลิศด้านกีฬาร้อยละ 10
 4.   นักเรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัด ความสนใจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 60
 5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร้อยละ 100
 6.   โรงเรียนมีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนสูงขึ้น
 7.   นักเรียนรู้คุณค่าของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกในสถาบันชาติ ศานาพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 90
 8.   นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ร้อยละ 100

 

          กลยุทธ์

                    กลยุทธ์ที่ 1  เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมกิจกรรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตาม

แนวพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 3  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษา