10/09/2018

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยาเสพติด 29-31 สิงหาคม 2561

12/07/2018

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 12/7/2018

11/06/2018

กิจกรรมทักษะอาชีพ

08/03/2018

กิจกรรมการเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

07/09/2017

วันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 23 สิงหาคม 2560

07/09/2017

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานปีการศึกษา 2560 21 สิงหาคม 2560

07/09/2017

เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด17-19 สิงหาคม2560

08/11/2016

วิดิทัศน์ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

01/11/2016

ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 1/11/2559

20/09/2016

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 15 กันยายน 2559