ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  38 จังหวัดระนอง เดิมชื่อโรงเรียนราชกรูดวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2522   ครั้นเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิขึ้น เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2547  ถล่ม  6  จังหวัดภาคใต้  เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล  ประชาชนจำนวนมากที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัย  ที่ทำกินและมีความลำบากยากจน  ส่งผลกระทบให้เยาวชนขาดโอกาสในการศึกษา   โรงเรียนราชกรูดวิทยาจึงได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพื่อรับดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548  ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง บนเนื้อที่ประมาณ 158 ไร่ เปิดรับนักเรียนทั้งประเภทประจำและ  ไป – กลับ จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

อักษรย่อ                            ร.ป.ค. 38

สีประจำโรงเรียน           น้ำเงิน – เหลือง

คติธรรม                            อต  ตาน  ทมยน  ติ  ปณฑิต “บัณฑิต  ย่อมฝึกฝนตนเอง”

ปรัชญา                              การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

คำขวัญโรงเรียน           ลูกราชประชาฯ  38  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มารยาทดี มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กีฬาเด่น  เน้นอาชีพ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88

ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล10พฤสจิกายน 2561)

ชาย ประจำ 48 คน ไป-กลับ 91 คน รวม 139 คน

หญิง ประจำ 72 คน ไป-กลับ  93 คน รวม 165 คน

รวมทั้งหมด 304 คน

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561

รูปภาพ2รูปภาพ1

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

ลำดับ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ประจำ ไป-กลับ รวม ประจำ ไป-กลับ รวม
1 อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0 0
2 อนุบาล 2 0 0 0 0 0 0 0
3 อนุบาล 3 0 0 0 0 0 0 0
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 1 0 1 2 0 2 3
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 0 1 1 2 0 2 3
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 2 0 2 3 0 3 5
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 5 0 5 4 2 6 11
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3 2 0 2 5
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7 4 0 4 11
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 16 35 25 17 42 77
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 18 26 15 16 31 57
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 13 17 11 18 29 46
13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 22 28 16 13 29 57
14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 11 15 7 18 25 40
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 5 9 0 9 9 18
16 ปวช. 1 0 0 0 0 0 0 0
17 ปวช. 2 0 0 0 0 0 0 0
18 ปวช. 3 0 0 0 0 0 0 0
รวม 60 89 149 91 93 184 333

ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

 

ข้าราชการ 27 คน

ครูอัตราจ้าง 21 คน

พนักงานธุรการ 1 คน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 6 คน

ยาม 2 คน

นักการ 2 คน

คนครัว 3 คน

รวมทั้งหมด 62 คน