ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  38 จังหวัดระนอง เดิมชื่อโรงเรียนราชกรูดวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2522   ครั้นเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิขึ้น เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2547  ถล่ม  6  จังหวัดภาคใต้  เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล  ประชาชนจำนวนมากที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัย  ที่ทำกินและมีความลำบากยากจน  ส่งผลกระทบให้เยาวชนขาดโอกาสในการศึกษา   โรงเรียนราชกรูดวิทยาจึงได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพื่อรับดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548  ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง บนเนื้อที่ประมาณ 158 ไร่ เปิดรับนักเรียนทั้งประเภทประจำและ  ไป – กลับ จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

อักษรย่อ                            ร.ป.ค. 38

สีประจำโรงเรียน           น้ำเงิน – เหลือง

คติธรรม                            อต  ตาน  ทมยน  ติ  ปณฑิต “บัณฑิต  ย่อมฝึกฝนตนเอง”

ปรัชญา                              การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

คำขวัญโรงเรียน           ลูกราชประชาฯ  38  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มารยาทดี มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กีฬาเด่น  เน้นอาชีพ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88

ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล10พฤสจิกายน 2561)

ชาย ประจำ 48 คน ไป-กลับ 91 คน รวม 139 คน

หญิง ประจำ 72 คน ไป-กลับ  93 คน รวม 165 คน

รวมทั้งหมด 304 คน

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561

รูปภาพ2รูปภาพ1