กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยาเสพติด 29-31 สิงหาคม 2561
10/09/2018
พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน 11/11/2561
13/11/2018
Show all

สรุปผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 5-6ตุลาคม 2561

รูปภาพ1

รูปภาพ2

รูปภาพ3

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 สพม. เขต ๑๔ (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสตรีระนองและโรงเรียนกระบุรีวิทยา
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เต็มดวง 1. นางสาวปิยาพรรณ  ชูพัฒน์
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. เด็กหญิงอภิญญา  สามิดี 1. นางสาวพิมลพรรณ  คันทะมาลา
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ปิ่นอมร 1. นางสาววิภาดา  นพการ
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. นายขัดดาฟี้  ปรารถนา
2. นางสาวพิมลดา  ไฮ้สุวรรณ
1. นางสาววรินทร์ญา   อินชูใจ
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีทอง
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์   สุชาติ
2. เด็กชายวีระชัย  ไขแสง
1. นางสาววรินทร์ญา   อินชูใจ
2. นางสาวสารี  ซ้องสกุล
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงมีนา  เต้
2. เด็กชายสายธาร  เต้
3. เด็กหญิงเมษา  เต้
1. นายจักรภพ  พันธ์พิมพ์
2. นางสาวนันทพร  แก้วพิภพ
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แขดสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงนัตพร  แก้วเนย
3. เด็กหญิงนันตพร  แก้วเนย
1. นางฐิติพร  นุ่นลอย
2. นายสราวุฒิ   บ่อม่วง
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. เด็กหญิงนภวรรณ  แสงทอง
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  โภคาพานิชย์
1. นางสาวฐิธิมา  วิสุทธิกุล
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. นางสาวจิรารัตน์  กาเตะ
2. นางสาวน้ำฝน  ทิพย์แก้ว
3. นายอริชัย  กล้าศึก
1. นายลุมัน  ซาและ
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. เด็กชายพลโยธิน  สุประภาพ
2. เด็กหญิงมยุริน  สุประภาพ
1. นางสาววรินทร์ญา   อินชูใจ
2. นางสาวสารี  ซ้องสกุล
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฟ้าประทาน  ใจคง
2. เด็กหญิงมยุรี  สุประภาพ
1. นางสาววรินทร์ญา   อินชูใจ
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีทอง
12 สังคมศึกษาฯ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายกฤษกร  รัชนิพนธ์
2. นางสาวทิตยา  อธิกิจเรืองชัย
3. นางสาวปรีชญา  หนูจ่าแสง
4. เด็กหญิงรัชตญา  นุ้ยเกาะสมุย
5. นายสุทธิพจน์  แขดสันเที๊ยะ
1. นางสาวสุดที่รัก  โชติปฏิเวทกุล
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรนุช 1. นางสาวฐิธิมา  วิสุทธิกุล
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรพินทร์นิภา  แซ่เตี่ย 1. นางฐิติพร  นุ่นลอย
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวันวิสา  วัลวิล
2. เด็กชายอานนท์  ศศิสนธ์
1. นางสาววรินทร์ญา   อินชูใจ
2. นางสาวสารี  ซ้องสกุล
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐชลิฎา  เฮวชัยภูมิ 1. นางสาวนวรัตน์  สารพร
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61.93 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนาภา  กองพันธ์
2. เด็กหญิงเสาวลินทร์  บำรุงราษฎร์
1. นางสาวนริญา  หัสบำเรอ
2. นางสาวสุภาวดี  ธุวรัฐคีรี
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 45.99 เข้าร่วม 5 1. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ขาว 1. นางสาวทัศน์วรรณ  กลิ่นเกตุ
19 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
ม.1-ม.3
65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุทธิตา  มลิวัลย์ 1. นางสาวเปมิกา  วชิระ
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วดำ 1. นางฐิติพร  นุ่นลอย
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจารวี  วงศ์สวัสดิ์ 1. นางสาวนริญา  หัสบำเรอ
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศศิธร  เสนพงศ์ 1. นางมาลินี  สุขสวัสดิ์
23 สังคมศึกษาฯ การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 54.68 เข้าร่วม 7 1. นายธีรศักดิ์  แดงพิทักษ์
2. นางสาวสุภาวดี  อุเส็น
1. นางสาวสุดที่รัก  โชติปฏิเวทกุล
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาววิลัยพร  หลงติ้ง 1. นางสาววิภาดา  นพการ

ใส่ความเห็น