25/09/2019

โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กด้อยโอกาส ภาคเรียนที่ 1 ปี2562

25/09/2019

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

19/09/2019

รับประกาศนียบัตรDARE และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปี 2562

16/09/2019

งานมุทิตาจิต ชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์

16/09/2019

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 9-13/9/2562

16/09/2019

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

16/09/2019

โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

02/09/2019

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2562

02/09/2019

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

26/08/2019

นำเสนอผลงานโครงการ TFE 23-24 ส.ค.2562